Политика за съхранение на личните данни(GDPR) | veto.bg

Политика за поверителност и защита на личните данни 

 

 

Обща информация 

 

От 25 май 2018 г. влeзe в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка. 

 

В качеството си на администратор на лични данни, Вето ООД отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата и изпълнението на договорните отношения, и ги пази отговорно и законосъобразно. 

 
Информация относно Администратора на лични данни 

 

 1. Наименование: ВЕТО ООД 
 1. ЕИК/БУЛСТАТ : 103100448 
 1. Седалище и адрес на управление: гр. Варна, 9000, ул. Битоля 6 
 1. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, ........................, гр. Пловдив, ...................., гр. Бургас, ......................................, гр. Варна, ..................... 
 1. Данни за кореспонденция: гр. Варна, 9000, ул. "Битоля" №6 
 1. E-mail: manager@veto.bg 
 1. Телефон.: +359 52 562 436 

 

Информация относно длъжностното лице по защита на личните данни 

 

 1. Венелин Михов 
 1. Данни за кореспонденция: гр. Варна, 9002, ул. "Битоля" №6 
 1. Телефон: +359 52 562 436 
 1. Email: manager@veto.bg 

 

Информация относно компетентния надзорен орган 

 

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни 
 1. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2 
 1. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2 
 1. Телефон:02 915 3 518 
 1. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg 
 1. Уеб сайт: www.cpdp.bg 

 

ВЕТО ООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. 
 
Основание за събиранеобработване и съхраняване на Вашите лични данни 

 

Чл. 1.(1) Вето ООД събира и обработва Вашите лични данни във връзка с предоставянето на услуги по доставка и сключване на договори с дружеството на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на следното: 

 

 • Изрично получено съгласие от Вас като клиент; 
 • Изпълнение на задълженията на Вето ООД по договор с Вас; 
 • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Вето ООД; 
 • За целите на легитимния интерес на Вето ООД. 

 

(2) Вето ООД е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като ползватели на нашите услуги.  

 
Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни 

 

Чл. 2. (1) Вето ООД събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на нашите услуги по доставка и за сключване на договор с дружеството, както и за записване за участие в нашите събития, информационни бюлетини и кандидатстване за работа включително за следните цели: 

 

 • създаване на профил и осигуряване на пълна функционалност при предоставянето на услугите ни 
 • индивидуализация на страна по договора; 
 • регистрация на участник в събитие, организирано от Вето ООД; 
 • счетоводни цели; 
 • човешки ресурси; 
 • статистически цели; 
 • защита на информационната сигурност; 
 • обезпечаване на изпълнението на договора и предоставяне на съответната услуга; 
 • изпращане на информационни съобщения, съобщения за промени в услугата, препоръки за подобряване на използването на платформата и др. 
 • подобряване и индивидуализиране на услугата чрез предлагане на подходящи за Вас оферти, участие в събития и други продукти и услуги, които могат да са от интерес за Вас; 
 • предоставяне на техническа поддръжка чрез тикет система или кол център; 
 • абониране за нашите статии, публикувани в Блога на Вето ООД; 
 • оставяне на коментари под наши статии, публикувани в Блога на Вето ООД. 

 

(2) Вето ООД спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни: 

 

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност; 
 • ограничение на целите на обработване; 
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни; 
 • точност и актуалност на данните; 
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите; 
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни. 

 

(3) При обработването и съхранението на личните данни, Вето ООД може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси: 

 

 • изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи. 

 
Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява Вето ООД? 

 

Чл. 3. (1) Вето ООД извършва следните операции с личните данни за следните цели: 

 

 • Регистрация на потребител в уебсайта и изпълнение на договор за предоставяне на услуги по доставка, консултация, ремонт или др. – целта на тази операция е създаване на профил, който да бъде свързан с използваната услуга. Заключение от оценката на въздействието: Въз основа на горепосочената оценка на въздействието, длъжностното лице за защита на личните данни, счита че операцията "Сключване на договор за услуга" е допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на GDPR. 
 • Сключване и изпълнение на търговска сделка с клиент или партньор – целта на тази операция е сключване и изпълнение на договор с търговски партньор или клиент и неговото администриране; 
 • Изпращане на информационни съобщения – целта на тази дейност е администриране на процеса по изпращане на съобщения до клиентите, които се отнасят до подобрения или промени в услугите, актуални промоции и др., съгласно договора за предоставяне на услугите. 
 • Изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър) – целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на бюлетини до клиентите, които са заявили, че желаят да получават; 
 • Абонамент за получаване на статии от Блога на Вето ООД – целта на тази операция е изпращането на статии и материали, публикувани в нашия блог, при изразено от Вас желание; 
 • Администриране на коментари под статии от Блога на Вето ООД – целта на тази операция е предоставянето на възможност на потребителите, които желаят да изразят своето мнение във връзка с публикуван материал или статия, да оставят коментар. 
 • Човешки ресурси 

За целите на управлението на човешки ресурси, обработваме лични данни на кандидати за работа, настоящи и бивши служители на ВЕТО ООД. 

В хода на дейностите по управление на човешки ресурси се обработват данни за идентификация на физическите лица, данни за образование и квалификация, данни за здравето, данни за контакт, както и други данни, изискуеми по силата на специалните закони, които регламентират трудовите и служебни правоотношения, данъчно-осигурителните правоотношения, счетоводното отчитане на дейността, безопасните и здравословни условия на труд, както и социалните въпроси. 

Събраните данни се използват само за посочените по-горе цели и се предоставят на трети лица само в случаите, когато това е предвидено в закон. В такива случаи данни могат да бъдат предоставени например на НАП, Сметна палата, ИА „Главна инспекция по труда“ и други публични органи, с оглед техните правомощия и компетентност. Информацията не се съхранява извън ЕС и Европейското икономическо пространство. ВЕТО ООД осигурява подходящите технически и организационни мерки за защита на Вашите лични данни. 

Във връзка с изпълнението на трудови или служебни правоотношения се обработват само изискуемите от закона лични данни, които се съхраняват в определените от трудовото и осигурително законодателство срокове. 

При процедурите по подбор на персонала се спазват изискванията на специалните закони, уреждащи тази дейност. 

ВЕТО ООД определя срок от три години за съхранение на лични данни на участници в процедури по подбор на персонала. 

Когато в процедура по подбор се изисква представянето на оригинали или нотариално заверени копия на документи, удостоверяващи физическа и психическа годност на кандидата, необходимата квалификационна степен и стаж за заеманата длъжност, субектът на данните, който не е одобрен за назначаване, може да поиска в 30-дневен срок от окончателното приключване на процедурата по подбор да получи обратно представените документи. ВЕТО ООД връща документите, по начина, по който са подадени. 

Резултати от процедурите по подбор на персонала се публикуват на официалния сайт в съответствие с Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители. 

ВЕТО ООД обработва и публикува лични данни на задължените лица по реда на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ). Декларациите се съхраняват в досието на служителя. 

Дейностите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд се уреждат по договор със служба по трудова медицина по реда на Наредба № 3 от 25 януари 2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина. 

 • Видеонаблюдение 

Във Вето ООД се извършва видеонаблюдение с охранителна цел. Записи от видеонаблюдението се съхраняват за срок от 2 месеца. Достъп до записите имат определени служители в рамките на изпълняваните от тях служебни задължения. 
 

 • Лог файлове 

Както повечето сайтове, сайтът на Вето ООД събира данни в лог файлове. Тази информация съдържа вашето IP, кой браузер ползвате (като Mozzilla, IE, Chrome и други), операционната система (Linux, Windows, iOS), кога сте посетили нашия уеб сайт, посетените страници. Запазваме си правото да използваме IP адресите на потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона. Тази информация се пази на ....... (Да се упомене къде се пази – Сървър на Суперхостинг, Сървър на AWS, Собствен сървър находящ се сървърното помещение в сградата на ....) 

 • Връзки към други уебсайтове 

Тази политика за поверителност не покрива препратките в сайта на Вето ООД към други уебсайтове. Препоръчваме Ви да прочетете декларациите за поверителност на другите уебсайтове, които посещавате. 

 • Промени в политиката за поверителност 

Запазваме правото да променяме политиката си за поверителност. 

Ако имате въпроси относно обработването на Ваши лични данни от Вето ООд, моля, свържете се с нас на адрес manager@veto.bg 

Използва се  за въпроси относно обработването на Ваши лични данни от Вето ООД в качеството му на администратор, както и за упражняване на правата Ви по чл. 15 – 22 от Регламент (ЕС) 2016/679. 

 

 

(2) Вето ООД обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания: 

 

 • Данни: Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, държава, телефон, адрес, банкова информация свързана с начин на плащане) 
 • Цел, за която се събират данните:  

1) Регистрация на потребител;  

2) Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, включително при изразено желание – за изпращане на бюлетини и рекламни съобщения;  

3) Установяване на детайли по плащане и доставка на закупени продукти от Вето ООД както във физически обект, така и чрез Договор от разстояние. 

 • Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация в уебсайта и закупуване на продукт или услуга, между Вето ООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR. 
 • Допълнителни данни, предоставяни от Вас – Ако желаете да допълните Вашия профил, можете да попълните в него данни за адрес, имейл, телефон и адрес  за технически контакт. 
 • Цел, за която се събират данните: Допълване на информация за потребителя в потребителския му акаунт. 
 • Основания за обработка на данните: С приемането на общите условия и регистрация в уебсайта и закупуване на продукт или услуга, между Вето ООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR. 
 • Други данни, които Вето ООД обработва – При влизане в нашия уебсайт или във Вашия профил, Вето ООД събира данни за използвания IP адрес. 
 • Цел, за която се събират данните: Подобряване на сигурността на услугата и локализация на интерфейса, статистически и маркетингови проучвания. 
 • Основания за обработка на данните: Обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна - чл. 6, ал. 1, б. (б) на GDPR. До създаването на профил на потребителя, IP адресът се събира на основание осъществяване на легитимните интереси на администратора – чл. 6, ал. 1, б. (е) от GDPR; 
 • Ваши данни за издаването на фактура на физическо лице – Ако желаете да Ви бъде издадена фактура в качеството Ви на физическо лице, следва да предоставите своя единен граждански номер. 
 • Цел, за която се събират данните: Издаване на фактура за извършване на плащания по сключен договор за предоставяне на продукти и/или услуги. 
 • Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация на уебсайта, или при сключването на писмен договор, между Вето ООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR. 
 • Лични данни за потребителите на Блога на Вето ООД (имена, имейл, уебсайт) 
 • Цел, за която се събират данните: 1) Абониране за получаване на статии и материали от Блога на Вето ООД и 2) Оставяне на коментари под статии и материали от Блога. 
 • Основание за обработка на личните Ви данни - Вашите лични данни се обработват на основание дадено от Вас съгласие - чл. 6, ал. 1, б. (а) GDPR. 

 

(3)Вето ООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното: 

 • разкриват расов или етнически произход; 
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации; 
 • генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация. 

(4) Личните данни са събрани от Вето ООД от лицата, за които се отнасят. 

(5) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни. 

(6) Дружеството не обработва данни за лица под 14 години, освен с изрично съгласие на техните родители или представители. 

 
Срок на съхранение на личните Ви данни 

 

Чл. 4. (1) Вето ООД съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила ви в уебсайта. След изтичането на този срок, Вето ООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне. 

(2) Вето ООД Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на Вето ООД или друго. 

(3) Вето ООД съхранява Вашите данни, дадени на основание съгласие, до неговото изрично оттегляне, като това не засяга направени публикации и коментари с оглед запазване на смисловата цялост на коментарите. 

(4) Вето ООД съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на вашата регистрация. 

 
Предаване на вашите лични данни за обработване 

 

Чл. 5. (1) Вето ООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни (Част от получателите на лични данни могат да бъдат: дружества, извършващи доставка, дружества, извършващи монтаж, куриерски фирми, колекторски компании и правни кантори, банки, охранителни фирми, кредитни компании и др.) за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679. 

(2) Вето ООД Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации. 

 
Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни 
 
Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни 

 

Чл. 6. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Вето ООД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез попълване на формата във Вашия профил или чрез писмено искане в подадена Декларация. 

(2) Вето ООД може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните. 

(3) С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията Ви за използване на услугите, Вашият акаунт ще стане НЕАКТИВЕН. 

 
Право на достъп 

 

Чл. 7. (1) Вие имате право да изискате и получите от Вето ООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас. 

(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни. 

(3) Вето ООД Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма. 

(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Вето ООД си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията. 

 
Право на коригиране или попълване 

 

Чл. 8. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта или с отправяне на искане до Вето ООД. 

 
Право на изтриване ("да бъдеш забравен") 

 

Чл. 9.(1) Вие имате правото да поискате от Вето ООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а Вето ООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания: 

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин; 
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването; 
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество; 
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно; 
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Вето ООД; 
 • личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество. 

 

(2) Вето ООД не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва: 

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация; 
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени; 
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве; 
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели; 
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. 

 

(3) За да упражните правото си на "забравяне", Вие следва да подадете искане през опцията във Вашия профил или писмено искане, изпратено до Вето ООД, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните пред Вето ООД, като представите на място своята лична карта за целите на идентификация и при необходимост въведете своите данни за вход в профила на лицето, за което се отнасят данните, пред служител на Вето ООД. 

 

(4) Вето ООД не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права. 

 
Право на ограничаване 

 

Чл. 10. Вие имате право да изискате от Вето ООД да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато: 

 • оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Вето ООД да провери точността на личните данни; 
 • обработването е правомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено; 
 • Вето ООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции; 
 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Вето ООД имат преимущество пред Вашите интереси. 

 

Право на преносимост 

 

Чл. 11. (1) Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на Вето ООД, директно през Вашия профил или с искане по имейл. 

(2) Вие можете да поискате от Вето ООД директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо. 

 
Право на получаване на информация 

 

Чл. 12. Вие можете да поискате от Вето ООД да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Вето ООД може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия. 

 
Право на възражение 

 

Чл. 13. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Вето ООД, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг. 

 
Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни 

 

Чл. 14. (1) Ако Вето ООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети. 

(2) Вето ООД не е длъжен да Ви уведомява, ако: 

 • е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността; 
 • е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви; 
 • уведомяването би изисквало непропорционални усилия. 

 

Лица, на които се предоставят личните ви данни 

 

Чл. 15. За извършване на регистрация на профил и след подадена заявка от Ваша страна, Вето ООД предава необходимата информация към съответния хостинг оператор – (към настоящия момент – Суперхостинг), който обработва Вашите данни като администратор за целите на регистрацията на заявения профил. 

Чл. 16. Към настоящия момент Вето ООД не извършва трансфер на вашите данни към трети държави. 

 

Други разпоредби 

 

Чл. 17. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва: 

 

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни 
 1. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2 
 1. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2 
 1. Телефон:02 915 3 518 
 1. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg 
 1. Уеб сайт: www.cpdp.bg 

 

Чл. 18. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез формите, приложени към настоящата информация. Разбира се, тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните. 

 

Чл. 19. Ако съгласието се отнася за трансфер, Администраторът описва възможните рискове за трансфера на данните към трети държави при липсата на решение за адекватна защита и подходящи средства за защита. 

 

Чл. 20(1). Когато възлагате на Вето ООД да обработва лични данни на трето лице за целите на използването на услугата, Вето ООД действа в качеството на обработващ личните данни. 

(2). В случаите по ал. 1, Вето ООД действа единствено по Ваша инструкция като ползвател на услугата и само доколкото може да има контрол върху личните данни, които Вие предоставяте. Вето ООД няма контрол върху съдържанието и данните, които Вие като ползвател на услугата избирате да зареди в услугата (включително ако тези данни включват или не лични данни). В този случай Вето ООД няма роля в процеса на взимане на решение дали ползвателят използва услугата за обработка на личните данни, за какви цели и дали същите са защитени. Съответно, отговорността на Вето ООД в този случай се ограничава до 1) съобразяване с инструкциите на ползвателя на услугата съгласно договора и общите условия и 2) предоставянето на информация за услугата и функционалностите чрез нейния интерфейс. 
 
Тази Задължителна информация е последно актуализирана на 07.03.2019 г. 

Безплатна доставка

над 50лв

Гарантирано връщане на парите

Сигурни онлайн плащания

This content comes from a hidden element on this page.

The inline option preserves bound JavaScript events and changes, and it puts the content back where it came from when it is closed.

Click me, it will be preserved!

If you try to open a new Colorbox while it is already open, it will update itself with the new content.

Updating Content Example:
Click here to load new content